LANSOPRAZOL AUROBINDO

Wirkstoff: Lansoprazol

verschreibungspflichtig
Lansoprazol Aurobindo 15 mg
magensaftresistente Hartkapseln
3
Menge
28
56
98
Darreichungsform
Magensaftresistente
Hartkapseln
Magensaftresistente
Hartkapseln
Magensaftresistente
Hartkapseln
PZN
10945003
10945026
10945055
Lansoprazol Aurobindo 30 mg
magensaftresistente Hartkapseln
3
Menge
28
56
98
Darreichungsform
Magensaftresistente
Hartkapseln
Magensaftresistente
Hartkapseln
Magensaftresistente
Hartkapseln
PZN
10945061
10945078
10945084